Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme Vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich klientů. 

Naše identifikační údaje

Aperta, s.r.o.
Lužická 1157/30
Liberec 460 01
Telefon: +420 485 107 711
Email: aperta@aperta.cz

IČO: 25436520
DIČ: CZ25436520

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C spisová značka 18265

Jaké osobní údaje klienta Aperta, s.r.o. zpracovává a za jakým účelem a po jakou dobu?

Vaše práva budou nejlépe ochráněna, když je budete znát, a každý, kdo s vašimi osobními údaji nakládá, Vás bude informovat o rozsahu a účelu tohoto zpracování. Ke splnění povinností níže uvedené legislativy jsme vytvořili tento dokument, jehož cílem je Vás informovat o zásadách přijatých naší společností pro ochranu Vašich osobních údajů a o rozsahu a účelu jejich zpracování.

Legislativa:

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v aktuálním znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a zákon č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

Níže vyjmenováváme situace při, kterých přicházíme do styku s osobními údaji klientů a jsme vůči nim buď v postavení správce, nebo zpracovatele osobních údajů.

 1. Osobní údaje zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu:
 • osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též adresu, daňové identifikační číslo a IČ);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje o využívání služeb – údaje o sjednání a využívání služeb Aperta, s.r.o. (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy komunikace s klientem);
 • Jste-li nebo stanete-li se naším zákazníkem, jsme povinni vést Vaše fakturační údaje a uchovávat účetní doklady, které je obsahují po dobu 10 let. Jsme také oprávněni Vás informovat o novinkách a službách souvisejících s produktem nebo produkty, které jsme mám dodali, pokud se nerozhodnete se zasíláním takových informací nesouhlasit.
 1. Osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu
 • zasílání Aperta newsletteru na základě výše uvedeného smluvního vztahu nebo na základě přihlášení se k odběru newsletteru na webu aperta.cz;
 • kontaktním údajem je pouze e-mail;
 • souhlas lze kdykoliv odvolat;
 • Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 3 let.
 1. Osobní údaje svěřené webovým stránkám v kontaktním formuláři
 • Zodpovězení Vašeho dotazu, podnětu, nebo stížnosti, kdy Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, email) vyplněné do formuláře budou použity výhradně pro zodpovězení Vašeho dotazu a budou do 30 dnů po ukončení komunikace k danému dotazu nebo podnětu vymazány.
 • Reakce na Vaši poptávku. V tomto případě budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem jednání vedoucím k uzavření smlouvy. Nedojde-li k uzavření smlouvy do jednoho roku od zahájení komunikace, budou Vaše osobní údaje vymazány.
 1. Osobní údaje související s realizací našich služeb
 • Naše společnost poskytuje tyto základní služby, pro jejichž plnění vaše osobní údaje potřebujeme:
 • školení a tréninky (jméno a příjemní)
 • koučink (jméno a příjemní, telefon, email)
 • diagnostiku a to online či offline (jméno a příjemní, datum narození, email, hodnocení)
 • zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou pro danou službu nutné;
 • služby, při nichž dochází k předání rizikových nebo citlivých osobních údajů nebo údajů důvěrných poskytujeme na základě smluv, které nás zavazují jak k mlčenlivosti, tak k ochraně těchto informací;
 • po uplynutí reklamační lhůty od provedení služby, Vaše osobní údaje vymazáváme;
 • v našich smlouvách vymezujeme dobu, po kterou budou Vaše data ukládána (jsou nutná pro sledování změn na základě tréninku nebo programu, porovnání výsledků testů s výsledky v minulosti) a Vy můžete kdykoli požádat o jejich výmaz.

Kategorie dotčených osobních údajů
Fakturační, Kontaktní, popisné, hodnotící.

Z jakých zdrojů Aperta, s.r.o. osobní údaje získává?

 • Ve většinové míře přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • příp. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, pokud je to nezbytné pro naplnění smluvního vztahu.

 

Jakým způsobem Aperta, s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Aperta, s.r.o disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Aperta, s.r.o. osobní údaje poskytuje?

Vaše osobní údaje mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců:

 • orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má společnost povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od společnosti požadovat (např. správce daně, exekutoři, insolvenční správci, soudy, orgány činné v trestním řízení atd.)
 • třetím osobám, s nimiž má společnost uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. lektoři, poskytovatelé poradenských služeb, externí účetní a auditní kanceláře, provozovatel webové prezentace)
 • Vaše osobní údaje Aperta, s.r.o. nepředává do třetích zemí.

Jaká jsou práva klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

Práva subjektu osobních údajů:

 • právo být informovaný,
 • právo na přístup,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku a práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním.
 • Právo podat stížnost nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 800

Email na podatelnu: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Uplatnit svá práva či případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, změnit jeho rozsah či požádat o výpis lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou Aperta, s.r.o.;
 • e-mailovou zprávou na: aperta@aperta.cz, zavoláním na pevnou linku +420 485 117 711;
 • písemně na adresu Aperta, s.r.o.
 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Aperta, s.r.o – www.aperta.cz
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání smluvního vztahu.
 • V rámci uplatnění práv Vás můžeme požádat o ověření Vaší totožnosti.

 

Jak Aperta, s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Aperta, s.r.o – aperta.cz
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání smluvního vztahu nebo přímo při realizaci výše uvedených služeb.
 • Kdykoliv na požádání v sídle společnosti Aperta, s.r.o.

Automatizované rozhodování

Společnost Aperta, s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Používání cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy začnete využívat webové stránky www.aperta.cz.

 • Soubory cookies první stranyjsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na Vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek Aperta, s.r.o. budete muset cookies buď přijmout, nebo odmítnout.

Účelem je umožnit dané stránce, aby si na určitou dobu zapamatovala Vaše preference.

Během prohlížení různých částí daných stránek v rámci jedné návštěvy je pak nebudete muset znovu zadávat.

Cookies lze rovněž použít k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Zákonné podmínky pro použití cookies

 • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
 • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server.
 • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal. Souhlas můžete poskytnout i nastavením svého prohlížeče.
 • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
 • Vždy byste měli mít možnost cookies deaktivovat nebo odmítnout.
 • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

_ga  – Google Analytics (marketingové cookies)
_gid – Google Analytics (marketingové cookies)
newsletter_leads – aperta.cz (statistické, pro účely newsletterů)
cmplz_functional – aperta.cz (funkční, pro účely nastavení cookies)
cmplz_statistics – aperta.cz (funkční, pro účely nastavení cookies)
cmplz_marketing – aperta.cz (funkční, pro účely nastavení cookies)

Mohu do souborů cookies zasahovat?

 • Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na Vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve Vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

 • Správa souborů cookie z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve Vašem prohlížeči.

 • Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na Vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).

 • Správa analytických cookies

Své preference týkající se souborů cookies můžete spravovat v nástroji pro Nastavení cookies (tady bude odkaz na tu možnou úpravu preferencí cookies)

Závěrem

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem nebo potřebujete nějaké vysvětlení či informaci obraťte se na nás:

Kontakt na nás:

Aperta, s.r.o.
Lužická 1157/30
Liberec 460 01
Telefon: +420 739 036 622
Email: aperta@aperta.cz