Reference

AS-CASTING s.r.o.

Ondřej Špoula – Vedoucí výroby apretace

Celý projekt osobních i týmových koučinků, který jsem absolvoval v rámci firmy AS-Casting, byl pro mě a pro moje chování ve firmě vůči ostatním zaměstnancům velkým přínosem.

Velké díky patří lektorce Dobroslavě Stránské z Aperta, s.r.o., která mi pomohla svojí činností pojmenovat špatné rysy a vlastnosti osobnosti.

V rámci našeho projektu se nám podařilo vystoupit z pracovního koloběhu a užít si zábavu a troufám si říct i stmelit manažerský kolektiv.

Jsem opravdu potěšený, že vedení naší firmy vyčlenilo peníze pro tento projekt.

Denso Manufacturing Czech, s.r.o.

Alice Avci, specialista vzdělávání a rozvoje

Se společností Aperta spolupracujeme již patnáctým rokem. Apeta pro nás realizovala nespočet projektů týkajících se rozvoje manažerských úrovní, rozvoje soft-skills i rozvoje nižšího managementu.

Klíčovým bodem naší spolupráce se společností Aperta je hlavně program Supervizorská akademie. Tento program, který spouštíme každý fiskální rok, je primárně určen pro kandidáty na pozici supervizora (střední manažer). Supervizorská akademie je komplexní rozvoj měkkých dovedností, který se skládá ze skupinových workshopů a individuálních koučinků. Na začátku nové skupiny je vždy udělána diagnostika AC/DC a metoda 360°, tato zpětná vazba slouží k zjištění potenciálu a oblastí pro zlepšení manažerských dovedností nominovaných účastníků. Program má pro nás velký přínos, a proto v něm pokračujeme již několik let.

Nově nám společnost Aperta zajišťuje trénink interních lektorů. Školení je zaměřeno na individualitu lektora, který má možnost zapracovat na svých silných i slabých stránkách. Tento projekt je teprve v počátku, ale cítíme, že touto cestou chceme určitě pokračovat.

Služby poskytnuté Apertou byly vždy odvedeny řádně a včas, nebyly zjištěny žádné závažné chyby, ani nedošlo k porušení smluvních parametrů.

Spolupráce s Apertou je naprosto bezproblémová. Během přípravy a realizace jakéhokoli školení jsme se setkali s maximální vstřícností a profesionalitou. Školení formují na základě našich požadavků a díky zpětným vazbám našich zaměstnanců víme, že školení jsou na vysoké úrovni.

Vzhledem k naší spokojenosti s dlouhodobou spoluprací s Apertou se těšíme na nové projekty, které ještě společně naplánujeme.

Československá obchodní banka, a. s.

Zuzana Šafránková, Specialista na rozvoj a vzdělávání – senior

Se společností Aperta spolupracujeme již od roku 2008, počítáme je mezi naše dlouhodobé a profesionální partnery. Školí pro nás soft skills témata, napříč všemi zaměstnaneckými úrovněmi.

Interně máme k dispozici následující reference:

  • U Aperty se setkávám vždy s profesionálním přístupem, jak od lektorů, tak od koordinátorů.
  • Aperta jsou profesionálové, tréninky šijí týmům na míru, výborně se s nimi spolupracuje.
  • Aperta nabízí zajímavá i mimopracovní témata v rámci inspiračních přednášek.
  • Aperta má profesionální přístup, schopnost reagovat na potřeby dané skupiny – tj. upravit původně dohodnutý scénář dle aktuální situace…
  • S Apertou se snoubí celková dodavatelská spolehlivost, kvalitní odbornost, schopnost zaujmout účastníky…
  • S Apertou realizujeme rozvojový program pro začínající manažery – oceňuji vždy pozitivní a otevřený přístup při jakékoli potřebné úpravě obsahu či zařazení aktuálních témat.
  • Velmi oceňujeme roční schůzku, kde namísto představení svých témat věnovali 2 h času specifikům spolupráce s námi, našim poptávkám i našim lidem na kurzech. Pomáhali nám tak učit nás „o nás“.
  • Lektoři Aperty se perfektně doplňují.
  • Aperta má ráda strukturu, řád, jasno… a dá se na ni spolehnout.

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

Jana Glendová – garant personálních procesů

Společnost Aperta se ve spolupráci s naší společností vždy prezentuje profesionálním přístupem a vysokou úrovní poskytovaných služeb, což potvrzují i pozitivní reakce účastníků jednotlivých vzdělávacích kurzů. Kladně hodnotíme i osobní přístup, vstřícnost a pružnost při řešení případných aktualizací našich požadavků. Celý vzdělávací projekt je doposud plněn v souladu s uzavřenou smlouvou a to jak z hlediska dohodnutých termínů, tak z pohledu rozsahu a kvality vzdělávacích kurzů. Spolupráci se společností Aperta hodnotím jako vysoce kvalitní a přínosnou. Velmi ráda bych rovněž vyjádřila přesvědčení, že naše výborná spolupráce bude pokračovat i v nadcházejícím období.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Vít Němeček – ředitel

Naše nemocnice spolupracuje s firmou Aperta, s.r.o. již řadu let v různých oblastech. V letech 2014 – 2019 pro nás tato firma zajišťovala pět třídenních výjezdních akcí, které byly zaměřeny na školení a nácvik manažerských dovedností. Akce jsme organizovali pro řídící pracovníky střední úrovně, tedy primáře oddělení, vrchní sestry a vedoucí pracovníky HTS. Počet účastníků se pohyboval od 35 – 40. Od roku 2013 probíhá průběžně koučink vybraných zaměstnanců. V letech 2006 – 2008 probíhalo vzdělávání lékařů v tématech, jak jednat s obtížnými pacienty a jak sdělovat negativní zprávy.

Všechny akce proběhly k naší velké spokojenosti, a to po stránce odborné, organizační i společenské. Spolupráci se společností Aperta, s.r.o. plánujeme i do budoucna.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Dana Šperlíková – ředitelka pro ošetřovatelskou péči

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa spolupracuje s poradenskou a vzdělávací společností Aperta, s.r.o. průběžně od roku 2004. Spolupráce se odvíjela ve dvou rovinách vzdělávací i poradenské. V oblasti školení a vzdělávání na počátku lektoři zajišťovali rozvoj vedoucích pracovníků nemocnice (THP, primářů, vrchních sester) v tzv. projektu TOP 21, který byl zaměřen na manažerské dovednosti (komunikační dovednosti, řízení změn, procesní řízení, týmová spolupráce, prezentační dovednosti, sebepoznání). V posledních letech využíváme služby Aperty pro vzdělávání vrchních a staničních sester, kdy se témata zaměřují na nový manažerský přístup s ohledem na multigenerační týmy a rozvoj potenciálu talentů.

V jednotlivých vzdělávacích modulech byla práce lektorů odvedena na vysoce profesionální úrovni, obsah i použité metody práce byly účastníky školení hodnoceny velmi pozitivně, a to díky tomu, že programy jsou založené především na interaktivních metodách, nácvicích, skupinových cvičeních a diskusích. Získané informace, dovednosti a znalosti jsou snadno a prakticky aplikovatelné v každodenní práci všech zúčastněných cílových skupin.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelova univerzita v Brně

Jiří Schneider – děkan

Se společností Aperta jsme spolupracovali poprvé. Jejich služby ohledně vzdělávání nám byly doporučeny a je nutno podotknout, že nás nezklamaly. Společnost Aperta připravila pro vedení fakulty vzdělávací kurz se zaměřením na leadership.

Celý vzdělávací program byl perfektně připravený, strukturovaný a zaměřený na potřeby posluchačů. Lektor zároveň zvládl uzpůsobovat průběh kurzu aktuálním otázkám a potřebám účastníků. Vzdělávání nebylo jen skrze pasivní poslech, nicméně lketor aktivně přítomné zapojoval a vytvářel tak potřebnou dynamiku kurzu. Hodnocení tohoto vzdělávacího bloku je tak mezi účastníky velmi pozitivní.

Se společností Aperta, s.r.o. plánujeme spolupracovat i nadále a využít další nabídku jejich vzdělávacích služeb.

Městský úřad Žamberk

Radomíra Křenová – vedoucí odboru Kancelář tajemníka

V rámci školení vedoucích zaměstnanců Městského úřadu Žamberk jsme absolvovali školení na téma „Umění rozhodnutí“ s lektorem Mgr. Michalem Knězů Mrvkou. Seminář byl velkým přínosem pro profesní růst i pro osobní život, obsah byl velmi dobře připraven a sestaven. Mgr. Michal Knězů Mrvka umí velice dobře zaujmout a „vtáhnout“ účastníky do svého projektu.

Jeho přístup byl vstřícný, naprosto profesionální a korektní, se snahou najít to nejlepší pro naše specifické potřeby. Výklad doplňoval odkazy na odbornou literaturu, hodnocením výzkumů a dobré praxe. Seminář byl doplněn vhodnými a zábavnými aktivitami, které podpořily téma nestandardní zkušeností.

Dle hodnocení všech účastníků si každý v projektu našel to, co ho oslovilo a v určité míře ovlivnilo do budoucna.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Mgr. Josef Derka (obchodní ředitel), Bc. Dalibor Bezecný (výkonný asistent)

Se společností Aperta spolupracujeme již několik let. Primárně jsme s nimi realizovali vzdělávací projekty pro manažerské dovednosti, leadership a komunikaci. V této oblasti nám zásadně pomohli při rozvoji středního managementu. Hlavně v ujasnění si rolí v pozici manažera, kdy řada z nich do této pozice vstupovala z role obchodníka, dokázali nastavit rozhodovací procesy manažera a ujasnit si pravidla a zodpovědnost.

Dalším z úspěšných projektů bylo například vzdělávání v oblasti pohotové komunikace, kde bylo cílem zvládat obtížné komunikační procesy a svízelné typy osobností. Mimo tyto věci se lidé ze společnosti Aperta podílejí na konzultační činnosti v oblasti vzdělávání i u ostatních cílových skupin, jako jsou lidé v adaptaci nebo TOP obchodníci.

Dodávky služeb ze strany Aperta byly dodány vždy v naprostém pořádku, včas, zodpovědně a ve výborné kvalitě. Oceňujeme profesionalitu a odbornost lektorů, kterou potvrzují i následné zpětné vazby. Spolupráci můžeme vřele doporučit.

Syner, s.r.o.

Marie Dobošová, vedoucí personálního a mzdového oddělení

Se společností Aperta, s.r.o. spolupracujeme již od roku 2018. Všechny kurzy, které vycházely z námi zadaných témat a okruhů byly odborně na velmi vysoké úrovni, perfektně zajištěny výukové materiály i organizační stránka. Probíhaly vždy ve velmi přátelské atmosféře a školitelé zvládali své úkoly s profesionálním přehledem. Díky vynikající kvalitě poskytovaných služeb společnosti Aperta, s.r.o. plánujeme rozšíření další spolupráce.

Se společností Aperta, s.r.o. máte pocit, že jsou zde pro Vás, nikoli Vy pro ně, jako je to v některých vzdělávacích agenturách běžné.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999

PhDr. Milan Adamec, ředitel školy

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace spolupracuje se společností Aperta, s.r.o. již deset let. Předmětem spolupráce je poskytování vzdělávacích služeb v rámci projektů spolufinancovaných z ESF, ale také vzdělávacích a poradenských činností hrazených z prostředků školy. V posledních letech intenzivně spolupracujeme například při přípravě a realizaci Metody 360° zpětné vazby. Konzultantka paní Ing. Dobroslava Stránská připravuje ve spolupráci se školou jak hodnotící šetření, tak zejména interpretaci výsledků jednotlivých hodnocení. Dále pro zaměstnance školy i vedoucí pracovníky uskutečňujeme semináře na námi vybraná témata, jako jsou principy týmové spolupráce, delegování nebo vedení lidí.

Všechny vzdělávací a poradenské aktivity se setkávají s jednoznačně pozitivním účastnickým hodnocením. Nejvíce je oceňovaná profesionalita lektorů, jejich vysoká odbornost a schopnost zprostředkovat určená témata velmi zajímavým a interaktivním způsobem. Nikdy se nejedná o
nezáživná školení, při kterých by byli účastníci pasivní. Naopak, lektoři dokáží vtáhnout do dané problematiky všechny aktéry a opravdu je zaujmou. Rovněž poskytované poradenské služby pro účastníky metody 360°jsou velmi cennou a přesnou zpětnou vazbou pro vedoucí pracovníky.

Spolupráci se společností Aperta považuji za velmi přínosnou, flexibilní a vždy pozitivně hodnocenou. Případným dalším klientům mohu využití jejich služeb určitě doporučit. Věřím, že budou stejně spokojenými klienty, jako Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999.

TORMAX Production s.r.o.

Jaroslav Kořínek, General Manager

Se společností Aperta spolupracuji již dlouhé roky a to jak v předchozích firmách, tak i v mé současné společnosti.

Aperta byla a je svou schopností „ušít školení na míru“ jednou z mála v České republice, kdo má toto umění a schopnost zaměřit se velice podrobně jak na požadavky firmy jako celku, tak i na individuální potřeby jednotlivých zaměstnanců a to jak z řad Managementu, tak i zaměstnanců z výroby, kterým pomáháme v osobním rozvoji na nových pracovních pozicích.

Velice úzká spolupráce se všemi lektory a jejich zpětná vazba na jednotlivé členy mého kolektivu je mi vždy velkým přínosem a potvrzením, že cesta, kterou jsme společně zvolili, je tím správným rozhodnutím a dobrou investicí.

Naši zaměstnanci jsou velice spokojeni a Apertu mohu velice vřele doporučit těm, kteří se snaží vést svou firmu jako „bezva“ kolektiv.

Cesta za snem, z.s.

Tomáš Pchálek, média a marketing

Na kurz jsme šel s obavami, zda pro mě bude mít význam, zda nepůjde o ztrátu času. Jsem rád, že se obavy nenaplnily. Naopak. Kurz byl svěží, vtipný, s velkým důrazem na praxi a konkrétní situace. Díky tomu je možné ihned aplikovat v praxi. Kurz bych doporučil lidem, kteří cítí, že komunikace je důležitá, že správným ovlivněním lidí okolo sebe můžeme pomoci sobě i jim. Upozorní, na nebezpečí manipulace a poodhalí základní principy, jak ji rozpoznat.

Grupo Antolin Bohemia a.s.

Tomáš Zapadlo, finanční ředitel

Děkuji mnohokrát za perfektní školení od společnosti Aperta, s.r.o. Naprosto splnilo mé očekávání. Lektor, pan Kvasnička, dokázal ukázkově propojit teorii s praktickými ukázkami. Školení mi pomohlo hlouběji nahlédnout do prostředí ovlivňovacích technik a jejich odlišení od skutečné manipulace. Teprve s odstupem času si člověk uvědomí, že je ostatními velmi často manipulován. Lépe to dokážu rozpoznat a konkrétní příklady v rámci školení mi v tom do budoucna dopomohou mnohem více. Rád doporučím absolvované školení i dalším.

Městský úřad Frýdlant

Veronika Bubeníčková, tajemnice

S firmou Aperta, s.r.o. spolupracujeme již od roku 2003. Je naším hlavním partnerem v oblasti vzdělávání našich zaměstnanců v tzv. měkkých dovednostech. Každoročně je také dodavatelem akreditovaného vzdělávání našich vedoucích zaměstnanců podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. Ze strany firmy Aperta, s.r.o. byly všechny vzdělávací akce velmi pečlivě připraveny, provedeny zajímavou a přínosnou formou. Naše požadavky byly vždy respektovány. Tento typ vzdělávání je zaměstnanci úřadu velmi kladně přijímán.

INOX technology, s.r.o.

David Hušek, jednatel

Společnost Aperta, s.r.o. naplnila naše očekávání při celkovém průběhu školení a přesně cílila na definované okruhy, jež byly z naší strany požadovány. Jejich přístup je již od samého začátku na velice profesionální úrovni. Účastníci školení ze získaných poznatků těží a dokáží je aplikovat v praxi, což je z pohledu jednatele firmy jasná zpětná vazba o dobře vynaložených prostředcích. Jejich služby mohu upřímně doporučit.

Statutární město Hradec Králové

Jaroslav Kříž, vedoucí personálního oddělení

Hlavním cílem projektu „vzdělávání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců zařazených do MM HK“ bylo navázat na již fungující systém personálních procesů, zejména na adaptaci nových zaměstnanců, hodnocení, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny: vedoucí zaměstnance, interní lektory a klíčové zaměstnance. Spolupráce se společností Aperta probíhala na vysoce profesionální úrovni, splnila veškeré potřeby a požadavky na zajištění vzdělávání v průběhu projektu. Účastníci ocenili na základě písemných zpětných vazeb a osobních konzultací především znalost prostředí, problematiky, včetně cílových skupin.

Městská část Praha 7

Radomír Špok, tajemník Úřadu MČ Praha 7

Na spolupráci se společností Aperta, s.r.o. si velice cením jejich odbornosti, serióznosti a flexibility. Kvalita lektorů, se kterými jsme spolupracovali, je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i velice dobrá zpětná vazba od našich zaměstnanců. Jsem rád, že spolupráci s touto společností mohu vřele doporučit.

Liberecký kraj

René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Předmětem dodávky služeb bylo zajištění vzdělávání a poradenství v projektu „Efektivní řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Libereckého kraje“. Kvalita poskytovaných poradenských i vzdělávacích služeb byla na vysoké úrovni. Výsledky evaluačních dotazníků svědčí o spokojenosti vedoucích úředníků s lektorským obsazením i tématy jednotlivých vzdělávacích aktivit. Kompetence vedoucích úředníků se zvýšily prohloubením znalostí, dovedností a schopností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Město Tábor

Lubomír Šrámek, tajemník úřadu

Hlavním cílem projektu „Moderní úřad města Tábor“ byla optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů. Společnost Aperta velice vhodně přizpůsobila poradenské a vzdělávací aktivity potřebám města Tábor. Přístup všech lektorů a konzultantů byl vysoce vstřícný, profesionální a vedený se zjevně velkým osobním zaujetím pro maximální předávání vědomostí našim zaměstnancům. Jakékoliv složitější záležitosti byly řešeny průběžně na vysoké komunikační úrovni a to vždy s cílem dosažení maximálního efektu. Pro naprostou většinu účastníků vzdělávání byl přístup lektorů nesmírně podnětný a obohacující.

Adient Czech Republic, k.s.

Josef Stehlík, Plant HR Manager

Společnost Aperta, s.r.o. jsme oslovili poprvé v roce 2006, protože jsme potřebovali odborně zajistit výběr zaměstnanců do manažerských pozic. Aperta nám pomohla vybrat vhodné uchazeče na pozice ředitele závodu, personálního či technického ředitele, vedoucího logistiky apod. Celkově nám za 6 let prověřila cca 30 uchazečů. Se spoluprací se společností Aperta jsme velmi spokojeni a doufám, že bude další příležitost v ní pokračovat.

Stating, s.r.o.

Pavel Hurych, jednatel

Rád bych se pozastavil u některých věcí, kvůli kterým jsem si potvrdil, že výběr Vaší společnosti Aperta, s.r.o. byl správný. Především Vaši lektoři, kteří se nám věnovali, měli vždycky seminář zodpovědně velmi dobře připravený. Nikdy jsme se nenudili. Pozitivní „otisky“ série seminářů jsou po ukončení projektu patrné téměř každý den. Čas strávený s Apertou byl pro naši firmu dobrou investicí.

ELLA-CS, s.r.o.

Jana Vacková, zástupce vedoucí personálního oddělení

V rámci projektu „Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o.“ byla realizována i hodnotící metoda 360° zpětné vazby. Spolupráce s lidmi z Aperty probíhala v průběhu celé fáze dodávky flexibilně a na vysoké úrovni a k naší plné spokojenosti. Já osobně jsem velmi ocenila praktický přístup a využitelné tipy pro praxi, snahu maximálně přizpůsobit dodávku našim požadavkům a potřebám a v neposlední řadě vždy rychlou a vstřícnou komunikaci.

Statutární město Pardubice

Michal Zitko, tajemník magistrátu

Se službami firmy Aperta jsme spokojení – přístup firmy byl ve všech realizovaných projektech profesionální a vstřícný, lektoři se vždy ochotně přizpůsobovali požadavkům i nastalým situacím.

Gaute, a.s.

Radovan Hlavinka, předseda představenstva

Výborná spolupráce se společností Aperta je dílem především ochotných, velice empatických, komunikativních a zkušených lektorů, kteří opakovaně dokázali jednotlivé účastníky vhodně motivovat k aktivnímu zapojení se do vzdělávacích aktivit. Ocenili jsme také jejich schopnost přizpůsobit obsah školení, formu komunikace i způsob vyjadřování cílové skupině. Lektoři velice vhodně využívali modelových situací k pochopení probíraných témat, byli vždy velice dobře připraveni a ochotně reagovali na veškeré naše dotazy. Spolupráci se společností Aperta můžeme jen doporučit.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Štěfan Nebus, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů

Společnost Aperta, s.r.o. klade velký důraz na vydefinování požadavků kladených zákazníkem na každou konkrétní akci. Jejich návrh řešení a následná realizace proto velmi přesně trefuje zamýšlený cíl a účastníci těchto projektů vnímají čas strávený s lektory Aperty jako velice přínosný. Korektní jednání a vstřícnost je při komunikaci se zástupci společnosti samozřejmostí.